Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Porsuk – Zeyve Höyük Cam Buluntuları

Résumé : Porsuk-Zeyve Höyük’te tespit edilen cam buluntular ve cam işleme fırını bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada, Porsuk-Zeyve Höyük kazıları ve tarihi coğrafyasından kısaca bahsedilmiş sonrasında höyükte cam işlemeciliğine ilişkin cam buluntular ve cam işleme fırını hakkında bilgi verilerek değerlendirilmiştir. 1969 yılında höyüğün eteğinde gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında Roma Dönemi’ne ait mimari yapı ortaya çıkarılmıştır. Yan yana dizilmiş dükkânların biri içerisinde dairesel formlu fırın tespit edilmiştir. Porsuk-Zeyve Höyük cam fırını formuyla ve kurulduğu noktayla Anadolu’daki birçok cam fırın ile benzer özellikler taşımaktadır. Porsuk-Zeyve Höyük, Akdeniz’in İç Anadolu’ya açılan Kilikya kapısı üzerinde yer alır. Önemli bir stratejik noktada yer alan höyüğün Hellenistik ve Roma Dönemi’ndeki siyasi ve ekonomik yapısı yeterince irdelenememiştir. Bunda yerleşimde tespit edilen yazılı belgenin azlığı, geçirdiği yangınlar ve höyüğün sürekli yerleşim görmesi etkili olmuştur.
Complete list of metadata

https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/hal-03660291
Contributor : Kathleen TORCK Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, May 5, 2022 - 4:49:25 PM
Last modification on : Friday, May 6, 2022 - 3:36:14 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03660291, version 1

Collections

Citation

Emine Köker Gökçe, Claire Barat. Porsuk – Zeyve Höyük Cam Buluntuları. Colloquium Anatolicum, Türk eskiçaǧ bilimleri enstitüsü (Istanbul, Turquie), 2020, 19, pp.21-46. ⟨hal-03660291⟩

Share

Metrics

Record views

5